ajax loader

 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ (ΟΦΕΙ)

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία “Ομιλος Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη ” SOCIETE HELLENIQUE DE HELLENIKOS ICHNILATIS ” προισταμένη αρχή του οποίου είναι ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟΕ), με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός τού Ομίλου είναι:

α) Η ανάπτυξη και βελτίωση της φυλής όλων των καθαρόαιμων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ στην Ελλάδα.

β) Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμών που αφορούν διαγωνισμούς μορφολογίας και εργασίας σκύλων κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές της FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.).

γ) Η πρόκληση ενδιαφέροντος για την υγεία και προστασία των ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ στην Ελλάδα.

δ) Η ανάδειξη του Ελληνικού Ιχνηλάτη ως ζωντανού μνημείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η αναγνώρισή του, ως του αρχαιότερου κυνοτεχνικού δημιουργήματος της Ευρώπης.

ε) Η αναπαραγωγή και βελτίωση του κυνηγετικού αυτού σκύλου, με σκοπό να παραδοθεί στις επόμενες γενεές ακόμη καλύτερος.

στ) Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης φυλής σκύλου στη θέση που της ανήκει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Oι σκοποί του Ομίλου επιτυγχάνονται:

α) Με τη διοργάνωση κυνοφιλικών εκδηλώσεων.

β) Με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών.

γ) Με την έκδοση εντύπου ενημερωτικού υλικού και τη διανομή του στα μέλη του Ομίλου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

δ) Με τη συνεργασία του με άλλα συναφή κυνοφιλικά σωματεία αναγνωρισμένα από τον Κ.Ο.Ε. και ειδικότερα με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργιας του Ομίλου που θα εγκριθεί με την πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσής του.

ε) Με τη δημιουργία αναγκαίων χώρων και εγκαταστάσεων για τη σωστή ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκπαίδευση καθαρόαιμων Ελληνικών Ιχνηλατών.

στ) Με κάθε άλλο κατάλληλο νόμιμο μέσο που προσφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Τα μέλη του Ομίλου είναι τακτικά και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, με αίτησή τους στον Ομιλο ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι, ιδιοκτήτες καθαρόαιμων και μη σκύλων, καθώς και όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του Ομίλου, επιθυμούν να εργασθούν προς επιτευξη αυτών ή επιθυμούντες να συντελέσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου, ενισχύουν αυτόν οικονομικώς, αποδεχόμενοι το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.Θα ανακοινώνονται τα ονόματα των εγγραφομένων νέων Τακτικών μελών πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη Γ.Σ. και εφ’ όσον δεν υπάρχει αντίρρηση για τα εγγραφόμενα νέα Τακτικά μέλη, η Γ.Σ. επικυρώνει τις αιτήσεις με απόλυτη πλειοψηφία.

β) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι πρόσφεραν ή δύνανται να προσφέρουν στον Όμιλο με το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάστηκαν υπέρ των σκοπών του Ομίλου. Τα επίτιμα μέλη που ανακηρύσσει το Δ.Σ. με παμψηφία των μελών του, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά μόνον λόγου.

Η αποχώρηση μέλους του Ομίλου είναι ελεύθερη, ισχύει όμως για το τέλος του έτους.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) Κάθε τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει στο ταμείο του Ομίλου, σαν δικαιώμα εγγραφής το ποσό των 2000 δραχμών. Εκτός του ποσού αυτού, έχει την υποχρέωση καταβολής ετησίας συνδρομής 3000 δραχμών.

Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

2) Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια, καλούνται με έγγραφο του Δ.Σ. να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς τους διαγράφονται από τον Όμιλο.

Μετά την ταμειακή τακτοποίησή τους μπορούν, με απόφαση του Δ.Σ. να επανεγγραφούν ως μέλη, με την ιδιότητα που είχαν προ της διαγραφής τους.

3) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, εφ’όσον είναι ταμειακώς εντάξει την ημέρα της συγκλήσεώς της και μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ομίλου. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Ομίλου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς τα όργανα της διοίκησης του Ομίλου που είναι υποχρεωμένα ν’ απαντήσουν στην πρόταση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Αν τακτικό μέλος του Ομίλου με την δραστηριότητα του παραβεί κατάφωρα τους Νόμους περί σωματείων ή οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη του παρόντος, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση του Ομίλου ή που η συμπεριφορά του προς τα λοιπά μέλη και τους καλεσμένους του Ομίλου κατά τη διάρκεια κάθε είδους συνάθροισης ή εκδήλωσης είναι προσβλητική, τότε με έγγραφη καταγγελία του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε μέλους και εντός 10 ημερών απ’αυτήν η Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος μία απο τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού :

α) της έγγραφης παρατηρήσεως, β) της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως, γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου και δ) της οριστικής διαγραφής, εφ’όσον εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση.

2) κατά των μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία, για τους προαναφερθέντες λόγους ασκεί η Γενική Συνέλευση η οποία επιβάλλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές :

α) της παρατηρήσεως, β) της αυστηρής επιπλήξεως, γ) της προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) της εκπτώσεως απο το αξίωμα και ε) της οριστικής αποβολής απο τον Όμιλο.

3) Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών μελών του Ομίλου, καθώς και εκείνη που απαγγέλει την έκπτωση απο το αξίωμα ή την οριστική αποβολή του μέλους του Δ.Σ. παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα του 1/5. Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως του υπό κατηγορία μέλους η ποινή επιβάλλεται ερήμην. Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία ή μάρτυρες για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στην Π.Ε. δικαιούται να λάβει απόδειξη.

Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσεως περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Α.Κ).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Π.Ε. αποτελείται απο τρία μέλη και δύο αναπληρωματικά, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικώς μέλος του Δ.Σ, το οποίο τοποθετείται απο το Δ.Σ, σαν διαρκές μέλος της Π.Ε., αμέσως μετά απο την σύνθεση του σε Σώμα. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται απο τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

Η Π.Ε. συνέρχεται σε Σώμα την επόμενη της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Π.Ε. δεν μπορεί να είναι και μέλος του Δ.Σ. Η Π.Ε. θεωρείται οτι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της. Η διάρκεια της Π.Ε. είναι δύο χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι πόροι του Ομίλου είναι :

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

β) Οι ετήσιες συνδρομές.

γ) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

δ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, το προϊόν εράνων και οι εισπράξεις που προέρχονται απο κάθε φύσεως εκδηλώσεις του Ομίλου, στα πλαίσια του σκοπού του.

ε) Εκδόσεις εντύπων, προβολή του Ομίλου δι’άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας (π.χ VIDEOταινιών, φωτογραφιών, άλμπουμ και άλλου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού κ.λ.π.).

στ) Κάθε απρόβλεπτο έσοδο απο νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο Όμιλος ανακηρύσσει ευεργέτες του, εκείνους οι οποίοι του προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.

ΑΡΘΡΟ 9o

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

O Όμιλος διοικείται απο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο χρόνια απο τη Γενική Συνέλευση, με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως επόμενοι των επτά εκλεγέντων μελών. Το Δ.Σ. που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Ομίλου και το μέλος της Π.Ε. του Ομίλου. Τα λοιπά μέλη μπορούν να οριστούν ως αναπληρωτές αυτών, για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωση τους στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο απο τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί απο τρία μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε (5) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται οτι παραιτήθηκε και στη θέση του εισέρχεται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης από κάθε άλλη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση και διαχείριση τνω υποθέσεων του Ομίλου ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη επιτρεπόμενη από το νόμο και το κατασταστικό, εκτός απο εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γ.Σ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων, τον Ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επόμενου. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των πόρων του Ομίλου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.λ.π

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Όμιλο στα Δικαστήρια και σε άλλες Αρχές, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του Ομίλου. Συγκαλεί και διευθύνει, με βάση τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ομίλου, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. κ.λ.π.

Τον Πρόεδρο, σε κάθε περίσταση που απουσιάζει, συμπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ένα απο τα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται απο την πλειοψηφία του.

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Ομίλου, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των μελών, τη σφραγίδα του Ομίλου και γενικά, διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία, συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Ομίλου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα, εκδίδοντας, όταν είναι αναγκαίο, διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και απο τον Πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από Τράπεζες. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρεί μέλος του Δ.Σ, με απόφαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ., μαζί με τα μέλη του, εκλέγεται από τη Γ.Σ. τριμελής εξελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη της, η θητεία της οποίας είναι διετής, όπως του Δ.Σ. Την επομένη της εκλογής της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο της. Έργο της εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Ομίλου. Η εξελεγκτική Επιτροπή Συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ομίλου και αποφασίζει, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, για όλα τα θέματα που το αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο, Μάρτιο, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει το 2/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Ομίλου, με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά απο πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που ανακοινώνεται στα μέλη 10 ημέρες πριν τη σύγκληση της, και που αναρτιέται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Ομίλου. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, και τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, μετά 8 ημέρες, στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν είναι παρόντα. Συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν και τα επίτιμα μέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου και μόνο με το δικαίωμα λόγου.

Η Γ.Σ. έχει απαρτία, εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν, όταν είναι παρόντα σ’αυτήν τουλάχιστον το 1/2 συν 1 ταμειακώς εντάξει μελών. Στην Γ.Σ προεδρεύει μέλος του Ομίλου, που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και δεν έχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση του χεριού εκτός αν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έχει τη νικώσα ψήφο. Με το πέρας της Γ.Σ. ο Πρόεδρος συνυπογράφει με τον Γραμματέα τα τηρηθέντα πρακτικά.

Η Γ.Σ. αποφασίζει αποκλειστικά, για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού του και τη διάλυση αυτού. Στις παραπάνω όμως περιπτώσεις, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Στην τακτική Γ.Σ υποβάλλονται απο το Δ.Σ για έγκριση, η Έκθεση πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

Με την απόφαση της Γ.Σ., που αφορά στη διάλυση του Ομίλου, πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές σε περίπτωση δε μη διορισμού τους, σαν εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Ομίλου, των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους διαγράφονται απο τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το Σωματείον διαλύεται υποχρεωτικά εάν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 20 και τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση θα διατεθούν στον Κ.Ο.Ε. για την εκπλήρωση των κυνοφιλικών του σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε δύο (2) χρόνια, και εντός του πρώτου τριμήνου, η Τακτική Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και της Π.Ε. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ.Σ., μέχρι την παραμονή των αρχαιρεσιών, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου, εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεως του, θέτοντας δίπλα στο όνομα τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο Δ.Σ., στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στην Πειθαρχική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται από τη Γ.Σ. άκυρα. Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Τα τρία επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται απο τη Γ.Σ., κατά την έναρξή της, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με ένα αναπληρωματικό μέλος. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Για όλα αυτά, συντάσσει ειδικό πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ.Σ. που προέρχεται απο τις αρχαιρεσίες, συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του την 1η Οκτωβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές μελών, για τη μελέτη και προώθηση των σκοπών του Ομίλου και υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο Όμιλος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, σε όλα τα έγγραφα του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο απο τις ειδικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. του Ομίλου και ψήφιση των παραπάνω άρθρων θα γίνουν εντός τριμήνου από την καταχώρηση του καταστατικού του ομίλου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικά ορίζεται για την διεκπεραίωση αυτών προσωρινό Δ.Σ. που διοικεί τον υπό ίδρυση όμιλο μέχρι να γίνουν εκλογές 7μελής διοίκηση που αποτελείται από τους : α) ΣΤΑΘΟΝΙΚΟ ΕΥΘΥΜΙΟ (Πρόεδρο), β) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Αντιπρόεδρο), γ) ΦΡΑΓΓΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟ (Γ. Γραμματέα), δ) ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ (Ταμία), ε) ΚΥΒΕΛΟ ΧΡΗΣΤΟ (Μέλος), στ) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΑΡΓΥΡΗ (Μέλος) & ζ) ΜΕΝΕΓΑ ΜΑΝΩΛΗ (Μέλος).

Αθήνα, 15 Απριλίου 1998

Επιλογή Γλώσσας »